Кремация

Необходими документи:

  1. Съобщение за смърт
  2. Разрешително за кремация

Ако смъртта настъпи в дома, трябва да уведомите личния лекар на починалия. Той констатира смъртта и издава съобщение за смърт и разрешителното за кремация. Ако Вашият близък почине в болнично заведение документите се издават от съответното болнично отделение.

Ако не можете да се свържете с личния лекар, „КРАТОС ЕЛ“ предлага оторизирано лекарско присъсъствие.

3Лична карта на починалия

За полагане на урна в наследствено гробно място/урнова ниша са необходими следните документи:

  1. Квитанция за платено гробно място/урнова ниша. Ако не разполагате с нея, може да направим справка в регистрите на гробните места. За нея са необходими имената и датата на смъртта на някой от положените там хора.
  2. Документ, доказващ родствената връзка между първия погребан/кремиран и сега починалия /удостоверение за наследници, удостоверение за родствени връзки, акт за раждане и др./ Всички документи се представят в оригинал, след което Ви се връщат. Ако починалият не е пряк наследник се изисква съгласие за извършване на погребение от всички преки наследници.