Погребение

Необходими документи при погребение в ново гробно място:

      1. Съобщение за смърт

Ако смъртта настъпи в дома, трябва да уведомите личния лекар на починалия. Той констатира смъртта и издава съобщение за смърт. Ако Вашият близък почине в болнично заведение съобщението се издава от съответното болнично отделение.

Ако не можете да се свържете с личния лекар, „КРАТОС ЕЛ“ предлага оторизирано лекарско присъсъствие.

 2. Лична карта на починалия.

 

За извършване на погребение в наследствено гробно място са необходими следните документи:

      1. Всички документи изброени по-горе.

      2. Квитанция за платено гробно място. Ако не разполагате с нея, може да направим справка в регистрите на гробните места. За нея са необходими имената и датата на смъртта на някой от погребаните там хора.

      3. Документ, доказващ родствената връзка между първия погребан и сега починалия /удостоверение за наследници, удостоверение за родствени връзки, акт за раждане и др./ Всички документи се представят в оригинал, след което Ви се връщат. Ако починалият не е пряк наследник се изисква съгласие за извършване на погребение от всички преки наследници.